Prawa przysługujące członkom spółdzielni mieszkaniowych

01.08.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#spółdzielnia   #mieszkanie   #osiedle   #wspólnota   #uchwała   #prawo   

W Polsce istnieje ok. 3680 spółdzielni, które liczą około 4 milionów członków, co stanowi największą liczbę w Europie. Spółdzielnie mieszkaniowe są ważnym elementem polskiej "mieszkaniówki", jednak świadomość praw przysługujących ich członkom wciąż jest na niskim poziomie. Często zdarza się, że mała grupa osób w danej spółdzielni decyduje o wszystkich sprawach wspólnoty.

 

Działania spółdzielni mieszkaniowych w Polsce regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 16 września 1982r. - prawo spółdzielcze oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza wymienionymi wyżej ustawami w każdej spółdzielni bardzo ważny jest statut, który określa szczegółowo zasady jej działania. Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminu swojej spółdzielni oraz innych dokumentów przedstawiających działalność tych organów.

Zgodnie z definicją ustawową, celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia jednak nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków.

Organami każdej spółdzielni są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich równe. Oznacza to, że nikt nie może być faworyzowany ze względu na pełnione przez siebie funkcje.

W niniejszym artykule skupię się na walnym zgromadzeniu, gdyż jest ono najważniejszym organem spółdzielni, który podejmuje uchwały obowiązujące dla wszystkich jej członków. Walne zgromadzenie wybiera również członków rady nadzorczej i członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.

Zarząd spółdzielni zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Rokiem obrachunkowym w spółdzielni jest rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Oznacza to, że walne zgromadzenie powinno się odbyć do 30 czerwca. Udział w zgromadzeniu nie jest obowiązkowy, można natomiast wyznaczyć swojego pełnomocnika do udziału w nim. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Obecność członków spółdzielni na zgromadzeniu jest jednak bardzo ważna z punktu widzenia kontroli poczynań organów spółdzielni. Zarząd widzi, że jest kontrolowany przez mieszkańców i liczy się z ich opiniami.

Ustawa wymaga, by o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadomieni zostali pisemnie wszyscy członkowie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni. Jednak każdy członek może zaskarżyć te uchwały. Należy w takiej sytuacji złożyć pozew do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby danej spółdzielni. Taki pozew możemy wytoczyć, jeżeli uchwała jest sprzeczna z ustawą lub jeżeli uchwała jest sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami, godzi w interesy spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka.

Dobre obyczaje to podstawowe, powszechnie akceptowane zasady przyzwoitego, godnego postępowania, jako ogólne reguły uczciwości obowiązujące wszystkich uczestników życia społecznego i obrotu gospodarczego.

Co ważne, zaskarżyć uchwałę możemy tylko w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia się walnego zgromadzenia. Również właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć uchwałę do sądu na takich samych zasadach jak członek spółdzielni.

Należy pamiętać, że jako członek spółdzielni mamy też możliwość przedstawiania uchwał do poddania pod głosowanie. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, projekt uchwały i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad może zgłaszać każdy członek w terminie 15 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia. Istotną sprawą jest to, że projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Dlatego, gdy zależy nam na jakiejś sprawie, a spółdzielnia nie widzi problemu lub nie chce z nami podjąć dialogu, należy skorzystać z przysługującego nam prawa zgłoszenia projektu.

Co natomiast możemy zrobić w sytuacji, gdy zarząd jest nieefektywny lub działa na szkodę członków spółdzielni? Zgodnie z ustawą, członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie. Jeżeli w danej spółdzielni te zadania należą do walnego zgromadzenia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezes lub dany członek zarządu został odwołany. Walne zgromadzenie może zostać zwołane przez co najmniej 1/10 członków spółdzielni. Aby odwołać zarząd, za uchwałą musi opowiedzieć się ponad połowa uczestników walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Przytoczone powyżej reguły to tylko najważniejsze fragmenty ustaw dotyczących spółdzielczości. Uważam, że są to podstawy, które każdy członek spółdzielni powinien znać i w razie potrzeby stosować tak, aby móc zadbać o swoje prawa.

  

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

 

To może Cię także zainteresować:
Prawo sąsiedzkie - problemy z uciążliwymi sąsiadami
Upadłość konsumencka - życie bez długów
Jak nie dać się oszukać firmom windykacyjnym ?

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze