Pozew w prawie pracy

30.08.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#biznes   #finanse   #prawo   #prawo pracy   #praca   #pozew   #sąd   #adwokat   

Pracownicy, mimo iż niejednokrotnie doświadczają krzywdzącego traktowania przez swoich pracodawców, rzadko decydują się na spór z nim. Często występuje u takich osób obawa, że nie wygrają przed sądem pracy.

 

W przypadku łamania praw pracowniczych, czyli przysługujących osobie, która ma podpisaną umowę o pracę, pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do sądu pracy. Skargę do Państwowej Inspekcji Pracy składa się w okręgowym inspektoracie pisemnie (można ją też wysłać np. mailem). Kontrola pracodawcy ma miejsce zazwyczaj w ciągu 1 miesiąca od wpływu skargi.

Indywidualny spór ze stosunku pracy jest rozpatrywany przez sąd pracy. Prawo do sądu, tj. jawnego, sprawiedliwego rozpatrywania sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki, przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, zostało zagwarantowane nam w Konstytucji.

Najczęściej wytaczane powództwa z zakresu stosunku pracy dotyczą przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne czy odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy.

Jeżeli chodzi o spory pracownicze na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego należy wiedzieć, iż właściwym sądem do rozwiązywania takich sporów jest Sąd Rejonowy w Pile.

Od stycznia 2017 roku uległy zmianie terminy, w których pracownik może wnieść pozew do sądu pracy. Pracownik ma 21 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia na wniesienie pozwu.

Postępowanie z zakresu prawa pracy nie jest tak sformalizowane, jak inne dziedziny prawa. W tym postępowaniu pozew wniesiony przez pracownika występującego bez adwokata lub radcy prawnego nie może być zwrócony lub cofnięty. Jeżeli taki pozew nie spełnia wymagań formalnych pisma procesowego, to wszystkie wady będą usunięte przez sąd na etapie postępowania wyjaśniającego.

Jakie więc podstawowe elementy musi zawierać pozew z zakresu prawa pracy?

1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany;

2. oznaczenie stron oraz ich przedstawicieli i adresów;

3. oznaczenie rodzaju pisma, np. "Pozew o przywrócenie do pracy";

4. treść wniosku oraz wykazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

5. podpis;

6. załączniki - wszystkie dokumenty, na które powołujemy się w pozwie.

Ważne jest również, że pracownik wnoszący pozew do sądu pracy, jest zwolniony z opłaty od pozwu, chyba że wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 50.000 zł. Wtedy opłata wynosi 5 % wartości sporu.

Najważniejszym etapem całego postępowania jest rozprawa, która jest główną fazą procesu sądowego. Jej celem jest wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Rozprawie przewodniczy sędzia, natomiast w sprawach pracowniczych ma zazwyczaj do pomocy 2 ławników. Strony formułują swoje roszczenia i przedstawiają dowody na ich poparcie. Sąd decyduje, czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. W sprawach pracowniczych przeprowadza się dowody z dokumentów, zeznań świadków, opinii biegłych oraz przesłuchania stron. Dokumentami, które najczęściej bada sąd są: akta osobowe pracownika, listy wypłaty wynagrodzeń, karta ewidencji czasu pracy, itp.

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów sąd ogłasza wyrok. Powinno to nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę, jednak w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do 2 tygodni.

Może się zdarzyć, iż w trakcie procesu nasz pracodawca zechce zawrzeć ugodę sądową. W takich przypadkach należy taką propozycję rozważyć indywidualnie.

Jeżeli chodzi o spory pracownicze, pamiętajmy, żeby mieć wszystkie swoje twierdzenia udokumentowane. Proces cywilny opiera się na twierdzeniach dwóch stron, nie ma tu remisu - wygrywa ta strona, która udokumentuje swoje twierdzenia.

 

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

To może Cię także zainteresować:
Wybory samorządowe - podstawy prawa dla kandydatów oraz wyborców.
Alimenty krok po kroku
Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze