Pozasądowe rozwiązywanie sporów

07.03.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sąd   #spór   #biznes   

Spory można rozwiązywać bez sądu. To mniej kosztuje i trwa krócej. Ważne, aby obie strony na to przystały, do czego ostatnio przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz ministerstw głośno zachęcają. Tworzą też jednocześnie odpowiednie ułatwienia prawne.

 

Firma kontra firma

Porozumienie skonfliktowanych kontrahentów to pod wieloma względami bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza gdy spór nie wynika z winy czy celowego działania jednej strony. Zamiast stawiać sprawy na ostrzu noża i procesować się przed sądem, warto najpierw problem wyjaśnić, omówić drogi wyjścia z sytuacji – słowem znaleźć rozwiązanie, które pozwoli kontynuować współpracę i puścić zatarg w niepamięć. Można dzięki temu uniknąć też niepotrzebnych wydatków na postępowanie sądowe, które nie dość, że jest kosztowne, to na dodatek trwa długo.

Oczywiście nie zawsze można dojść do porozumienia. Nierzadko to skutek emocji, które potrafią wziąć górę nad racjonalnym podejściem do problemu, aczkolwiek badania prowadzone na zlecenie resortu sprawiedliwości pokazują, że przedsiębiorcy (z wyjątkiem mniejszych firm) kierują się mniej osobistymi i emocjonalnymi przesłankami, niż to jest w przypadku prywatnych sporów cywilnych. W każdym razie brak porozumienia, do którego dąży jedna ze stron, wcale nie przekreśla szansy na zakończenie konfliktu bez sądu. Można to zadanie powierzyć niezależnemu mediatorowi, który pomoże znaleźć wyjście z sytuacji. W tym przypadku jednak trzeba liczyć się z wydatkiem. Niemniej warto go ponieść, gdy wypracowane rozwiązanie może okazać się trwałe.

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie – arbitraż. Spór można poddać pod ocenę sądu polubownego. Arbitraż jest alternatywą dla sądów powszechnych. Tego rodzaju sądy działają przy dużych organizacjach przedsiębiorców, a postępowanie jest poufne, w przeciwieństwie do prowadzonych jawnie przed sądami gospodarczymi. Poza tym strony mogą wybrać arbitra.

Wszelkie tego rodzaju drogi prowadzące do zakończenia konfliktów można przewidzieć w umowie o współpracy. Eksperci i prawnicy wręcz zalecają wpisanie do niej klauzuli o rozwiązywaniu ewentualnych spornych spraw najpierw polubownie (wyznaczając sobie na to określony czas), a przed sądem dopiero w razie braku ugody. Poza tym, jak podkreślają, dzięki niej kontrahenci dają sobie możliwość kontynuowania współpracy gospodarczej, co zwykle przekreśla wieloletni i burzliwy proces sądowy. Trzeba przy tym wiedzieć, że począwszy od 2016 r., składając pozew do sądu, przedsiębiorca powinien poinformować, czy próbował inaczej sprawę załatwić.

Mediacje na wniosek sądu

Mediacja może być prowadzona nie tylko przed wniesieniem sprawy do sądu. Może do niej dojść także po wszczęciu postępowania , na podstawie postanowienia sądu . Od 2016 obowiązują w Polsce nowe , przepisy dotyczące mediacji .W sprawach , w których ugoda jest dopuszczalna ,sąd ma wręcz obowiązek dążyć do takiego sposobu rozwiązania konfliktu , nakłaniając do tego strony sporu i to na każdym etapie postępowania, a nie jak wcześniej do zamknięcia pierwszego posiedzenia przeznaczonego na rozprawę. Ponadto sprawa może być skierowana do mediacji także w postępowaniu nakazowym i upominawczym.

Składając pozew przeciwko kontrahentowi, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli tego nie zrobiły, należy podać tego przyczyny.

Mediatora wspólnie wybierają strony albo wyznacza go sąd, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności osobę z listy stałych mediatorów. Dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.

Postępowanie mediacyjne, prowadzone na podstawie postanowienia sądu, nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, ale na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów może zostać przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu zakończeniu sprawy. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Sąd nie zatwierdzi jej jednak, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności, nie zostanie wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.

W przypadku braku ugody strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Ile kosztuje mediacja

Koszty mediacji pokrywają strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. Strona może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sprawach majątkowych wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. W sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 zł od każdej ze stron, a za każde następne posiedzenie 25 zł.

Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się VAT. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieuzasadnioną odmową udziału w mediacji. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100 proc. opłaty sądowej, którą zapłaciła, wnosząc sprawę do sądu.

Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie procesu (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75 proc. opłaty sądowej.

 

Czarnków, dnia 1 marca 2017

B.Jasińska

 

To może Cię także zainteresować:
Zakładanie własnej firmy – wynajem sali konferencyjnej
Fotele fryzjerskie – czym kierować się przy wyborze?
Możliwości w promowaniu produktu

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Związek Pracodawców Prywatnych | foto: flickr.com

Komentarze