Koniec użytkowania wieczystego - co należy wiedzieć o nadchodzących zmianach

17.10.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#użytkowanie wieczyste   #prawo   #adwokat   

W dniu 10 sierpnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności. Zmiany wprowadzane tą ustawą, według danych rządu, mogą dotyczyć nawet ok 2,5 miliona obywateli.

 

Co użytkownik wieczysty powinien wiedzieć o zmianach, które nastąpią 1 stycznia 2019?

Prawo użytkowania wieczystego przekształca się automatycznie w prawo własności, jednak należy dopełnić kilku formalności organizacyjnych.

Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie wydawane odpowiednio przez:

• starostę – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa;

• dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;

• odpowiednio: wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

• dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Organy podane powyżej będą wydawały zaświadczenie z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 r.. Aby przyśpieszyć wydanie zaświadczenia, można złożyć samemu taki wniosek - w takim przypadku organ ma 4 miesiące na wydanie takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie potwierdza przekształcenie użytkowania wieczystego we własność oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Właściwy organ przekazuje zaświadczenie do wydziału ksiąg wieczystych odpowiedniego sądu. W dziale III księgi wieczystej będzie widniał wpis roszczenia o opłatę.

Ważna jest informacja o tym, że jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie opłaty, może złożyć do właściwego organu odwołanie w ciągu 2 miesięcy od doręczenia zaświadczenia. Zostanie wtedy przeprowadzone ponowne postępowanie ustalające wysokość i okres wnoszenia opłaty.

Opłata wskazana w zaświadczeniu jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku. Można jednak złożyć wniosek, nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, o rozłożenie wskazanej kwoty na raty lub o to, aby organ wyznaczył inny termin zapłaty, nieprzekraczający jednak danego roku kalendarzowego.

Opłatę należną za rok 2019 należy wnieść do 29 lutego 2020 r.

W ustawie znajduje się również zapis, że w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1. 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2. 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3. 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4. 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5. 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6. 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jeżeli chodzi natomiast o przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, to właściwy organ może udzielić bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłaty. Zaświadczenie to jest podstawą wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Opłata od wniosku o wykreślenie wynosi 250 zł (w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej) lub 75 zł (w pozostałych przypadkach). Taki wniosek należy złożyć samemu w wydziale ksiąg wieczystych sądu, który prowadzi księgę nieruchomości.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, proszę o kontakt pod mailem podanym poniżej.

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

 

To może Cię także zainteresować:
Problem niepłacenia alimentów - jak z tym walczyć ?
Warto wiedzieć - istotne zmiany dla obywateli w kodeksie wykroczeń
Alimenty - kiedy się należą i w jakiej wysokości?

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze