Regulamin Portalu DDWLKP.pl
 

Regulamin portalu internetowego i Grupy DDWLKP.pl

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Portal Internetowy Dzień dobry Wielkopolsko – Regionalny Portal Internetowy DDWLKP.pl, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje) poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez wydawcę ROZWOJOWI.com, z siedzibą w Miałach przy ul. Brzozowej 1 (64-735 Miały), NIP 734-00-09-469, zwanym dalej Usługodawcą lub DDWLKP.pl, wydawcą portalu PP.DDWLKP.pl należącego do grupy DDWLKP.pl jest Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzony, ul. Dąbrowskiego 8 (64-920 Piła), NIP 7642669702, zwany dalej Partnerem Grupy DDWLKP.pl,

2. Portal Internetowy DDWLKP.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Portal Internetowy PP.DDWLKP.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W ramach Portalu Internetowego DDWLKP.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę oraz Partnera Grupy DDWLKP.pl Serwisy i Usługi:

a) w domenie internetowej DDWLKP.pl i jej subdomenach;

b) w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej.

5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego DDWLKP.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego DDWLKP.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu DDWLKP.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym DDWLKP.pl

8. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego DDWLKP.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego DDWLKP.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

 

1. Portal Internetowy DDWLKP.pl, Portal DDWLKP.pl - zintegrowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy ROZWOJOWI.com i dostępna pod adresem www.DDWLKP.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie ROZWOJOWI.com

2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu DDWLKP.pl lub portali wchodzących w skład Portalu DDWLKP.pl, a także Usług dostępnych w Portalu DDWLKP.pl;

3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu DDWLKP.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują firmie ROZWOJOWI.com, tworzące Grupę DDWLKP.pl w szczególności – PCT24.pl, POB24.info, PSZ24.info, PCH24.info, PZL24.info, PMI24.info, PNT24.info, PP24.DDWLKP.pl

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z DDWLKP.pl i ROZWOJOWI.com na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu DDWLKP.pl, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez DDWLKP.pl lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

c) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,

d) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DDWLKP.PL

 

1. W ramach Portalu i Grupy DDWLKP.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje.

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu i Grupie DDWLKP.pl w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

c) korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, itp.;

d) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;

e) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach komentarzy itp.;

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu i Grupie DDWLKP.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu DDWLKP.pl dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu DDWLKP.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu DDWLKP.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu DDWLKP.pl.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu i Grupie DDWLKP.pl jest bezpłatne.

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu i Grupie DDWLKP.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu DDWLKP.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem i Grupą DDWLKP.pl prosimy kierować na adres: halo(at)rozwojowi.com

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Portal i Grupa DDWLKP.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu i Grupie DDWLKP.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu i Grupie DDWLKP.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu i Grupie DDWLKP.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Na portalu i w Grupie DDWLKP.pl zamieszczane są informacje publiczne na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). Każdy artykuł zamieszczany jest zgodnie z Art. 23b ust. 2 par. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu i Grupie DDWLKP.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i Grupy DDWLKP.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu i Grupy DDWLKP.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu i Grupie DDWLKP.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu i Grupie DDWLKP.pl Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu DDWLKP.pl i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU i GRUPY DDWLKP.PL

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu i Grupy DDWLKP.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu DDWLKP.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu i Grupie DDWLKP.pl materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu i Grupy DDWLKP.pl treści o charakterze bezprawnym.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu i Grupy DDWLKP.pl